15. ศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ 2

15. ศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ 1
16. พัฒน์พงศ์ 2