14. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 2

14. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 1
15. ศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ 1