13. วัดสุทัศน์

13. วัดสุทัศน์ 2
14. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 1