มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 1

ตลาดนัดสวนจตุจักร 2
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 2