มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 2

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 1
ปากคลองตลาด 1