ปากคลองตลาด 1

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 2
ปากคลองตลาด 2