166841

สายการบินไปเกาหลี
korean-air-plane
HS-BIA-Business-Air-Boeing-767-200_PlanespottersNet_198629